НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.      Бид хэрэглэгч таны хувийн мэдээллийг хүндэтгэж, хуулийн хүрээнд хамгаалж, чанд хадгалах бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах нь бидний хувьд маш чухал юм.

2.      Энэхүү Нууцлалын бодлого /цаашид “баримт бичиг” гэх/ нь Юбикаб аппликейшн (цаашид "апп" гэх) таны ямар мэдээллийг, ямар зорилгоор цуглуулж, ашиглаж, хадгалдаг талаарх мэдээллийг хүргэхэд оршино.

3.      Энэ баримт бичгийг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулсан болно.

Хоёр.Нэр томъёоны тайлбар

1.      Хэрэглэгч: ЮБИКАБ апп-ын албан ёсны, ухаалаг гар утасны хувилбарыг татан авч, аккаунт үүсгэн өөрт хэрэгтэй тээврийн хэрэгсэл дуудах дуудлагын үйлчилгээ авч буй хувь хүн. /Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.5-т зааснаар “мэдээллийн эзэн” гэж ойлгоно/

2.      Жолооч: ЮБИКАБ ХХК-тай Замын унаа үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулан апп-ын хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй жолооч хэлнэ.

3.      Цахим тодорхойлогч: Хүнийг цахим орчинд тодорхойлох мэдээллийн системийн нэвтрэх нэр, цахим шуудан, нийгмийн сүлжээ, харилцаа холбооны утастай болон утасгүй технологийн хаяг, бусад төрлийн төхөөрөмж, мэдээллийн систем дэх мэдээллийг хэлнэ.

Гурав.Хүний хувийн мэдээлэл гэж юу вэ?

1.      Хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг хэлнэ. /Хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.11/

2.      Хүний эмзэг мэдээлэлд үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээлэл зэрэг хамаарна. /Хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.12/

Дөрөв.Хэрэглэгчийн ямар мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг вэ?

Хэрэглэгч аккаунт үүсгэхийн тулд:

·         Утасны дугаар

Хэрэглэгч аккаунт үүсгэхийн тулд утасны дугаараар нэвтэрнэ. Мөн апп ашиглахад хэрэглэгч утасны дугаараа зайлшгүй бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ мэдээлэл нь хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох боломжгүй мэдээлэл тул хүний хувийн мэдээлэлд хамаарахгүй болно.

·         Фейсбүүк

Хэрэглэгч апп-д дахин нэвтрэхэд хялбар байх зорилгоор фейсбүүк холболт хийж аккаунт үүсгэж болно. Энэ мэдээлэл нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу цахим тодорхойлогч буюу хүний хувийн мэдээлэлд хамаарна.

·         Цахим шуудан

Хэрэглэгч апп-д дахин нэвтрэхэд хялбар байх болон хэрэглэгчид төлбөрийн ибаримт олгох зорилгоор цахим шууданд холболт хийж аккаунт үүсгэдэг. Энэ мэдээлэл нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу цахим тодорхойлогч буюу хүний хувийн мэдээлэлд хамаарна.

Апп ашиглах явцад:

·         Байршил

Хэрэглэгч апп-аар дуудлага өгөх үед хэрэглэгчтэй хамгийн ойр жолоочтой холбох зорилгоор хэрэглэгчийн байршлын мэдээллийг авдаг. Мөн хэрэглэгчийн аяллын мэдээлийг апп-д өөрт нь харагдах байдлаар байршуулдаг. Энэ мэдээлэл нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл юм.

·         Гэрийн хаяг, ажлын газрын хаяг

Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр гэрийн хаяг, ажлын хаягийг өөрийн утас дээр апп татсны дараа оруулж болох бөгөөд энэ хаягийг систем хадгалахгүй. Харин хэрэглэгч  дараагийн дуудлагыг шуурхай хийхэд эдгээр хаягийг өөрөө сонгон хэрэглэх боломжтой. Энэ мэдээллүүд нь хэрэглэгчийн байршлын болон оршин суугаа хаягийн мэдээлэл буюу хүний хувийн мэдээлэлд хамаарах хэдий ч системд зөвхөн хэрэглэгч өөрийн сонголтоор хэрэглэнэ.

Тав.Хэрэглэгчийн мэдээллийг ямар зорилгоор ашигладаг вэ?

·         Утасны дугаар: Жолооч хэрэглэгчтэй холбогдож очиж авах хаяг тодруулахад ашиглана.

·         Цахим шуудан:  Хэрэглэгчид төлбөрийн И-баримт илгээх зорилгоор ашиглана.  

·         Байршил: Хэрэглэгч апп-аас такси дуудлага өгөхийн тулд түүний байршлыг тодруулах шаардлагатай. Учир нь хэрэглэгчтэй хамгийн ойр байгаа жолоочтой холбож өгөх зорилготой мөн хэрэглэгч апп-с хүссэн үедээ өөрийн аяллын мэдээллийг харах, такси үйлчилгээний зардлаа хянах боломжтой юм.

·         Гэрийн хаяг, ажлын газрын хаяг: Энэ мэдээллийг хэрэглэгч дуудлага өгөхдөө өөрийн гар утас дахь апп.д оруулснаар сонгон ашигласан тохиолдолд  жолооч хэрэглэгчийг очиж авах, хүргэхэд ашиглана.

Зургаа. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

1.      Бид үйл ажиллагаандаа “Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын систем-ISO 27001: 2013” стандартыг нэвтрүүлж, баталгаажилт хийлгэсэн.

2.      Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу Юбикаб мэдээлэл хариуцагч болохынхоо хувьд хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг анх цуглуулсан зорилгоосоо өөр зорилгоор ашиглахгүй байх, хамгаалах, аюулгүй орчинд хадгалах, гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх үүрэг хүлээдэг. Энэ үүргийнхээ дагуу “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах журам”ыг дотоод үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилладаг.

3.      Хэрэглэгч таны мэдээллийг төрийн эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх болно.

 Долоо.Мэдээллийн эзний зөвшөөрөл

1.      Хэрэглэгч Юбикаб аппликейшнийг татан авч, аккаунт үүсгэн мэдээллээ илгээснээр мэдээлэл ашиглах зөвшөөрөл өгсөнд тооцно. Энэ нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэгт нийцэж байгаа болно.

Найм.Мэдээлэл устгах

1.Хэрэглэгч мэдээлэл устгах хүсэлтээ энд дарж өгөх боломжтой. Апп мэдээлэл устгах хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш  ажлын 3 өдрийн дотор устгана.

Ес.Баримт бичгийн шинэчлэлт, мэдэгдэл

1. Энэхүү баримт бичгийг Юбикаб хэдийд ч шинэчилж болох бөгөөд уг шинэчлэлтийг "Нийтлэгдсэн огноо"-оор илэрхийлж, мэдэгдэх болно.

 

ТАНИЛЦАЖ, ЗӨВШӨӨРӨВ

 

Нийтлэгдсэн огноо: 2022 оны 11 сарын 22  өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY

 

One. Background

 

1. We respect your personal data, and the data is to be protected and kept within the law.

 

2. This Privacy Policy /hereinafter referred to as "document"/ is to inform you about the purpose of data collection, use and keep by UBCab application (hereinafter referred to as "APP").

 

3. This document has been processed in accordance with the Law on Protection of Personal Data of Mongolia.

 

Two. Terminology

 

1. User: An individual who downloads the official smartphone version of the UBCab application, creates an account and receives a call service to call the vehicle he needs.  / User is an "owner of data" according to Article 4.1.5 of the Personal Data Protection Law, /

 

2. Driver: refers to a driver providing services to application users by concluding a contract with UBCab LLC to provide transportation services.

 

3. Identifier /ID/: refers to the login name of the information system that identifies a person on e-platform, e-mail, social network, telephone and wireless communication technology addresses, and other types of devices and data in the system.

 

Three. What is personal data?

 

1. Personal date is the sensitive data of an individual and the name of an individual's parents, his/her name, date of birth, place of birth, address of residence, location, civil registration number, assets, education, membership, e-identifier, direct identification of a person and other data that can be directly or indirectly identified. /4.1.11 of the Law on Personal Data Protection

 

2. Personal sensitive data includes origin, race, religion, belief, health, correspondence, genetic and biometric data, private key of digital signature, conviction or not, sexual and gender orientation, expression, sexuality data about /4.1.12 of the Law on Personal Data Protection/

 

Four. Collecting the user’s data

 

To create a user account:

 

 • Phone number

Users log in with their phone number to create an account. Also, when using the application the user must register their phone number, and this data cannot be identified directly or indirectly, so it does not belong to a person's personal data.

 

 • Facebook

Users can create an account by connecting to Facebook account for easy access to the application again. This data refers to electronic identifiers or personal data of a person in accordance with the Law on the Protection of Personal Data.

 

 • Email

 

 Users create an account by connecting to an email to facilitate access the application again and to provide users with payment bill. This data refers to electronic identifiers or personal data of a person in accordance with the Law on the Protection of Personal Data.

 

While using the application:

 

• Location: When the user use the vehicle call service through the application, the user's location data is collected in order to connect the user with the nearest driver. It also uploads the user's travel data to the application in a way that they can see. This data is personal data of the user.

• Home address and work address: Users can enter their home address and work address upon their request after downloading the application on their phone, and the system will not save this address. But the user can select and use these addresses to make the next call service promptly.

 

Five. The purpose of using user data

 

• Phone number: The driver will contact the user to clarify the pick-up address

 • E-mail: is used to send e-receipts of payment to users.

 • Location: In order to call a taxi or a vehicle from the app, the user needs to specify his location. The purpose is to connect the user with the closest driver to the user, and the user can view his trip data and control the cost of taxi services from the application at any time.

• Home address and workplace address: If the user enters this data into the app on his mobile phone when making a call, the driver will use it to pick up and deliver the user.

 

Six. Protection of User’s data

 

1. We implemented and certified the "Information Security Management System-ISO 27001:2013" international standard in our operations.

2. According to the Law on Protection of Personal Data of Mongolia, UBCab is responsible for the collected data and has to undertakes all necessary measures not to use illegally and to protect and to keep the personal data security, and not to disclose it to third parties. To ensure the obligation UBCab adopted the "Internal Procedure for Ensuring Data Security" and implement it in its internal operations.

3. The user’s data will not be disclosed to the third parties except when required by a Government Authority.

 

Seven. Consent of Data Owner

 

1. By downloading the UBCab application, creating an account and sending the data, the user is deemed to have given permission to use the data. This is in accordance with Article 8, Section 8.4 of the Personal Data Protection Law.

Eight. Delete data

 

 1. The user can request data deletion by clicking link here. The app will be deleted within 3 working days after receiving the data deletion request.

Nine. Update and notification

 

1. This document may be updated by UBCab at any time and such updates will be indicated and notified by the "Publish Date".

 

ACKNOWLEDGED AND AGREED

 

Date of publication: 22 November, 2022