7780-7780
?
Тусламж
7780-7780
?
Тусламж

Нийтлэг асуултууд

UBCAB жолоочоор хэрхэн бүртгэдэг вэ?
UBCab-д шинээр бүртгүүлж буй жолоочид тавигдах шалгуурууд
Үйлчилгээний төрөл
Жолоочдод зориулсан сургалтын цагийн хуваарь
Бүртгэл болон сургалтын хаяг:
UBCab driver -application-д мэргэшсэн үнэмлэх шаардсан байна. Байхгүй бол:
Өөрийн нэр дээрх машин биш бол:
Угаалгуудын байршил болон ажиллах цагийн хуваарь
Угаалгын үнэ
Такси рестораны байршил
Татварын талаарх мэдээлэл
Хэрэглэгч эд зүйлээ мартсан, орхисон тохиолдолд