онлайн такси
үйлчилгээ

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Таны хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна

Ердөө 3 хан алхам

Байршил сонгох

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Үйлчилгээ сонгох

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Баталгаажуулах

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ